Usługi audytorskie

image

Badania i przeglądy

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS). Usługi te obejmują w szczególności:

 • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
 • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych
 • badanie historycznych informacji finansowych

Inne usługi poświadczające

Wykonywane przez nas inne usługi poświadczające i atestacyjne obejmują m.in.:

 • badanie planów połączeń, podziału lub przekształceń spółek badanie sprawozdań założycieli spółek akcyjnych
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi
 • audyt projektów i programów unijnych
 • audyt OZE
 • audyt w zakresie emisji gazów cieplarnianych
 • audyt projektów finansowanych ze środków publicznych
 • realizację wybranych procedur audytorskich, uzgodnionych z Klientem
 • kompilacja informacji finansowych, m.in.: sporządzanie sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych